Managing partner was

Metrum, Sweden
www.metrum.se

Project Partners were

Eltek, Norway
www.eltek.com

Rejlers Embriq, Norway
www.embriq.no

Enerjisa, Turkey
www.enerjisa.com.tr

Glava Energy Center, Sweden
www.glavaenergycenter.se

MälarEnergi, Sweden
www.malarenergi.se

STRI, Sweden
www.stri.se

Funding partners were

Smart Grids Plus ERA-Net
www.eranet-smartgridsplus.eu

Swedish Energy Agency
www.energimyndigheten.se

The Research Council of Norway

www.forskningsradet.no

Tübitak
www.tubitak.gov.tr

Horizon 2020
www.Ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Other contributing organisations were

- Prediktor
- Municipality of Arvika
- Pöyry
- University of Borås
- University of Dalarna
- Karlstad University

 

Contact us